Gratis woorden vertalen
Gezocht naar . Resultaten 1701 - 1800 uit totaal van 5762. Zoekbewerking duurde 0.019918 seconden. 
Fries
˘ftwinge
˙tjouwerij
˙tjouwer
oaljefant
kwierich
ferkiesber
kiesber
ferkiesberens
ferkieze
kieze
ferkiezing
elektrysk
elektrisiteit
elemintŕr
elemint
alve
˘fwurkje
emigrearje
˘flosse
˙tspraak
˙tspraak
˘fsmite
˘ftwinge
˘fsjouwe
˙tsjoch
gimmeleard
foarnaam
treftich
oandwaanlik
oandienens
oandwaning
yn
fereale
ensyklopedy
andyvje
arbeidsfermogen
műn
˙trin
begrave
riedling
tagongsbewiis
tagongskaart
yngong
tagong
tagongspriis
oanlangje
oanrikke
oanstelle
oanstelling
oangean fan syn amt
enoarm
ynpakke
be´erdigje
te h˘f bringe
begrave
be´erdigje
te h˘f bringe
begraffenis
be´erdiging
bedriuw
oergeunstich
oergeunst
te'n earsten
yn 'e earste opslach
spjirring
epidemy
tieneblom
biskoplik
biskop
by fersin
troch fersin
fersinne jin
fersin
flater
ychelbaarch
stikelbaarch
harmeling
hearremyt
eidzje
eide
bűten
ferhoping
syn
wŕze
achtber
eabel
brÔndwŕster
d˘vje
dwŕste
oanfiele
yn 'e nominaasje komme
oanstean
bazinne
baas
haad
master
ferdjipping
etysk
beuker
Terug
 
Pagina:   Vorige   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   Volgende 


woorden vertalen

Woordenlijst
Links