Gratis woorden vertalen
Gezocht naar . Resultaten 2001 - 2100 uit totaal van 5762. Zoekbewerking duurde 0.022161 seconden. 
Fries
floeiber
floeistof
stream
fluitsje
fluit
fluite
hea
robbe
seehűn
brÔnpunt
beamtegrien
bled
blŕdich
folkloristysk
folkloare
eftergrűn
welle
folpinne
ferbaarne
ferbrÔne
ferbaarne
ferbrÔne
˘fwŕzich
˘fwŕzigens
foarkestekker
ferjitte
˘fskaffe
˘ftankje
˘frŕde
foarke
˘ffier
˘ffiere
˘fliede
˘ffier
ferlitte
˘fswarre
twang
eamelder
miammel
ferdriuwe
ferjeie
˘fnimme
˘fstjitte
˘freagearje
fuortstjoere
˘fstjoere
˘fkonfoaie
˘fskypje
krŕftich
sterk
sterkens
gewűpst
hecht
om bang fan te wurden
˘fskrikke
˘flűke
˘fsnije
fert˙n
˘fkeare
ferbrűke
ferbrűk
fuortfarren
˘freizgje
smeie
dobbe
peal
earmstoel
fotografearje
fototastel
fotografearje
fototastel
fotokopy
fragmintarysk
ierdbei
breuk
esk
eskebeam
framboas
FrÔnsk
FrÔnsman
bruorskip
suster
broer
sin
bedroch
frijster
feint
frijfeint
frekwinsje
frjemd
frjemd
frjemdling
dűm
dwylsinnich
sljochtsinnich
dwylsin
dwylsinnigens
dwylsin
waansin
Terug
 
Pagina:   Vorige   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   Volgende 


woorden vertalen

Woordenlijst
Links