Gratis woorden vertalen
Gezocht naar . Resultaten 4001 - 4100 uit totaal van 5762. Zoekbewerking duurde 0.026194 seconden. 
Fries
sūnder
sūnde
driuwe
oandriuwe
pilekaan
jin śt 'e naden skreppe
galge
tins
skilderij
ōfskilderje
skilderje
skilder
ferlieze
weislepe
ferliezer
ferlies
patriis
ferkomme
ferriederlik
ferriede
ferried
bears
pearel
ferlof
Perzysk
efterneisitte
eftersitte
persoanlik foarnamwurd
prūk
fersykje
fersyk
petroalje
sopgriente
adressant
beswierskriftskriuwer
fersykskrift
swier
from
fjurrenhout
spjir
spjirrebeam
frommens
tean
fuotgonger
noat
foet
dwerch
akke
akster
loai
angel
dūker
batterij
pylger
batterij
piloat
pynappel
spjelde
din
dinnebeam
baanbrekkend
paadsljochter
piip
piper
piperbus
parrebeam
seerōver
par
parrebeam
pistoal
dopeart
eart
piama
skaal
pleach
flier
weversblźd
oanplantsje
oanplantsje
ploantjse
noaskje
sinnigje
best
fol
kleie
ferkleie
oankleie
oanklacht
folje
oerfol
aardichheid
geniet
nju
nocht
mear
ferheegje
ferheegjen
ferheging
ferbetterje
Terug
 
Pagina:   Vorige   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   Volgende 


woorden vertalen

Woordenlijst
Links