Gratis woorden vertalen
Gezocht naar . Resultaten 4501 - 4600 uit totaal van 5762. Zoekbewerking duurde 0.025654 seconden. 
Fries
spegel om efter˙t te sjen
dreame
dream
revol˙sje
jin ˘fsette fan
˘frin
keninklik
prinsesse
keninginne
keninkryk
kening
strinkjebei
krije
űntfange
gelaak
gelaits
laitsjen
glimkje
laitsje
laits
˘fkitse
˘fwize
wegerje
achtenearje
achtsje
besjen
stiif
˘fskoattelje
˘fskoattelje
rispje
rispinge
betreklik foarnamwurd
oanbelangjende
oangeande
oanbelangjende
oangeande
oanbelangje
ferhÔlding
noashoarn
ferhelpe
reparearje
ferhelp
ribbe
rŕst
kapsje
ferwite
˘fgrauwe
˘fsnuterje
ferwyt
noedlik
noedzje
noed
risiko
fear
ritmysk
streamke
rys
ryk
rykdom
rikens
rikeling
kjiffe
kjifdier
streamke
rotsich
romantysk
Romeinsk
brekke
ferbrekke
brekizer
brekber
brekke
brek
ynbrekker
ynbraak
˘frűnje
kjiffe
kjifdier
rezyn
dau
briede
roas
readboarstke
rubryk
jiskefet
toarnbei
roer
boufallich
brekfallich
ferrinnewearje
boufallich
brekfallich
surk
Russysk
ferroastkje
roastje
roastkje
roast
gewykst
Terug
 
Pagina:   Vorige   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   Volgende 


woorden vertalen

Woordenlijst
Links